پیوندهای مفید

مرکز پژوهشی مهندسی دریا در راستای پیشبرد علوم معماری کشتی و سازه های دریایی نقش تأثیرگذاری ایفا کرده و گام بلندی برداشته­ است و فرایند ارتباط بین صنعت و دانشگاه را به نحو مثبتی بهینه کرده است. با توجه به این مهم، علاوه بر ساخت، طراحی و بهینه سازی، موسسات مختلفی در سطح ملی و بین المللی وجود دارند که کلیه­ ی پارامترهای دریایی و دریانوردی را در نظر گرفته و با توجه به آن به صدور گواهینامه و انجام بازرسی­ های فنی و ایمنی می پردازند. این موسسات عبارتند از:

موسسه رده بندی Bureau Veritas (BV) فرانسه

موسسه رده بندی American Bureau of Shipping (ABS) امریکا

موسسه رده بندی Germanischer Liods(GL) آلمان

موسسه رده بندی Det Norske Veritas (DNV) نروژ 

موسسه رده بندی Nippon Kaiji Kyokai (NK) ژاپن 

موسسه رده بندی Asia Classification Society(ACS)ایران 

موسسه رده بندی Iranian Classification Society (ICS) ایران

در راستای تسهیل همکاری و مبادله­ ی اطلاعات میان کشورهای عضو در زمینه­ ی موضوعات فنی مربوط به کشتیرانی و بوجود آوردن عالی­ ترین معیارعای ایمنی دریایی، سازمان بین المللی دریانوردی یا آیمو، تاسیس شده است که به نحو مناسبی فعالیتهای دریایی و دریانوردی را پیگیرب و سازماندهی می کند. این سازمان در حال حاضر یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است.سایت رسمی این سازمان www.imo.org می باشد.

  • پایگاه‌های داده ایرانی

www.irandoc.ac.ir

www.sid.ir

  • ژورنال‌های الکترونیکی

www.asmedigitalcollection.asme.org

www.pubs.acs.org

www.link.springer.com

www.sciencedirect.com