موج‌ساز

جهت تولید امواج در حوضچه کشش آزمایشگاه مهندسی دریا از یک دستگاه موجساز لولایی استفاده می­‌شود که توسط کارشناسان خود آزمایشگاه طراحی و ساخته شده است. این دستگاه موج‌ساز قادر به تولید امواج با طول حداکثر ۲/۵ متر و ارتفاع ماکزیمم ۰/۲ متر است. امواج تولیدی توسط این موج‌ساز به صورت امواج منظم و نامنظم بوده که در خصوص امواج نامنظم توانایی تولید انواع طیف‌های موج مد نظر کاربر در وضعیت­‌های دریایی مختلف وجود دارد. این آزمایشگاه مجهز به فلوم تولید موج است که سیستم تولید موج آن نیز لولایی می ­باشد. شکل زیر دستگاه موج­‌ساز در آزمایشگاه را نشان می­‌دهد.