قطب

قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی یکی از قطب های جدید مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری و فناوری محسوب می شود. طی دوسال ابتدایی فعالیت این قطب خوشبختانه اقدامات گسترده ای آغاز شده که به صورت خلاصه مهمترین این فعالیت ها که بصورت مستمر در حال پی گیری هستند عبارتند از:

  • برگزاری سخنرانی های علمی و دوره های آموزشی تخصصی
  • برگزاری همایش های صنایع فراساحل
  • برگزاری مسابقات شناورهای هوشمند
  • چاپ کتب تخصصی در حوزه مهندسی دریا
  • مذاکرات گسترده با صنایع دریایی و عقد قراردادهای مختلف پژوهشی
  • تجهیز و گسترش امکانات آزمایشگاهی

امید است با همکاری و مشارکت بیشتر اعضاء و حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری بتوان علاوه بر فعالیت های فوق، اقدامات مفید دیگری نیز انجام داد.