عضویت در ITTC

مجمع جهانی حوضچه­های کشش (International Towing Tank Conference) دنیا، مهمترین تشکل حرفه ای در حوزه مطالعات آزمایشگاهی و مدلسازی آزمایشگاهی شناورها و سازه های ساحلی و فراساحلی بوده و تقریباً تمامی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی دریایی دنیا عضو آن هستند. این مجمع، با توجه به مقالات پژوهشی ارائه شده توسط دانش پژوهان و پارامترها و اصول جدید آزمایشگاهی متناسب با حوضچه های کشش جهت تست آب عمیق و کم­عمق به ارائه راهنماهای پیشنهادی تست حوضچه کششش می­پردازد. خوشبختانه آزمایشگاه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف از حدود ۱۰ سال قبل عضو این مجمع بوده و ارتباط و اطلاعات بسیار مفیدی از این طریق قابل استفاده خواهد بود.