شبیه‌سازی کامپیوتری

یکی از روش­‌های متداول در تحقیقات دریایی، مدل‌سازی جریان با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) است. این روش می­‌تواند به­ صورت مؤثر و مفید برای محاسبه مقاومت کشتی، مدل‌­سازی حرکات دینامیکی آن در جهات مختلف و بررسی تأثیر امواج و …استفاده شده و امکان آزمایش در یک محیط مجازی، بدون صرف هزینه­‌های مربوط به تست‌های واقعی را فراهم سازد. در بخش شبیه‌­سازی، کد عددی مستقلی توسط کارشناسان مرکز با قابلیت‌های زیر توسعه یافته ­است:

  • جریان لزج غیر قابل تراکم
  • شبیه‌سازی جریان سطح آزاد با تغییر شکل‌های پیچیده در فصل مشترک
  • شبیه‌سازی امواج و اندرکنش­‌های ۶ درجه آزادی سازه و سیال
  • استفاده از شبکه بی­‌سازمان و شبیه‌سازی هندسه­‌های پیچیده