سامانه اندازه‌گیری ضرایب هیدرودینامیکی

جهت تحلیل ریاضی حرکات شناورها و سازه­‌های دریایی به ضرایب مشخصی نیاز است که عمدتا این ضرایب موسوم به ضرایب هیدرودینامیکی است که از تست‌های آزمایشگاهی استخراج می­‌گردد. جهت اندازه‌گیری ضرایب حرکت قائم اجسام شناور، یک سامانه اندازه‌گیری ضرایب هیدرودینامیکی تهیه شده است که با ایجاد حرکت اجباری نوسانی در اجسام شناور اعم از مقاطع دو بعدی و شناورهای سه­ بعدی نیروهای وارد بر مدل، اندازه‌گیریشده و توسط نرم‌افزار پردازش اطلاعات با استفاده از نتایج تست، مقدار این ضرایب استخراج می‌گردد.