دوره‌های فنی

صنایع دریایی به عنوان صنعت مادر، محرک و موتور به حرکت در آوردن بسیاری از صنایع پایین دستی خود است. در میان تمام ضعف‌ها و چالش‌های موجود در این صنعت، بی‌اعتمادی به کارشناسان و توانمندی‌های بالقوه داخلی، خودنمایی ویژه‌ای می‌نماید. بی‌شک این بی‌اعتمادی ریشه در تجارب ناموفق داخلی، طولانی بودن فرآیند تولید در کشور و … داشته که کم‌توجهی به تحقیق و پژوهش و تولید علم و ارتباط ضعیف دانشگاه و صنعت دریایی به این امر دامن می‌زند. از این‌رو مرکز پژوهشی مهندسی دریای دانشگاه صنعتی شریف بر آن است که تا با ارتقای مستمر و بروزرسانی سطح فنی و تخصصی فعالان در صنایع دریایی، بستری مناسب جهت اعتمادسازی و کاهش فاصله بین دانشگاه و صنعت ایجاد نماید. برگزاری دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت آموزشی از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده و این مرکز می‌کوشد تا با تدوین برنامه‌ای مدون در راستای تحقق اهداف بلندمدت خود گام بردارد. در کنار برگزاری دوره‌های تئوری، این مرکز تلاش می‌کند تا با برگزاری دوره‌های عملی، گام بلندی را در راستای کاربردی و عملی بودن آموخته‌ها و انتقال تجارب بردارد.