دستگاه تست هیدرواستاتیک

جهت بررسی خواص پایداری شناورها در حالت استاتیکی مجموعه آزمایشات مختلفی انجام می­شود که حدود پایداری شناورها را بدست می­دهد. جهت انجام این تست‌ها یک سامانه تست هیدروستاتیک در آزمایشگاه مهندسی دریا وجود دارد که بیشتر دارای کاربرد آموزشی است. با استفاده از تست‌های مختلف توسط این دستگاه دانشجویان با مفاهیم پایداری هیدروستاتیکی، بازوی برگرداننده، اثر باد بر زاویه هیل شناور، اثر مخازن مایعات، آزمایش کج کردن، اثر وزنه­های آویزان و … آشنا می­گردند.