دروس دانشگاهی

کلیه دروس دانشگاهی در گروه مهندسی دریا دانشگاه شریف اعم از دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه کتابهای تألیف شده توسط هیئت علمی در سایت شخصی ایشان قرار داده شده است که جهت سهولت دسترسی، در زیر ارائه شده است:

دکتر محمد سعید سیف

دکتر مجید عباسپور

دکتر مهدی بهزاد

دکتر مهدی خراسانچی

دکتر حسن صیادی

 دکتر محمدرضا تابش پور