خدمات

در حال حاضر ارتباطات مناسبی بین مرکز و قطب با شرکت‌­ها، پژوهشکده‌­ها و سازما‌ن­های مختلف در زمینه­های طراحی و ساخت و بررسی‌ها و تست­‌های آزمایشگاهی وجود دارد. این پروژه‌ها عبارتند از:

۱- انواع تست‌های هیدرودینامیکی و سازه‌ه­ای مدل شناورهای مختلف

۲- تست مانور شناور­های مختلف در آب عمیق و کم­ عمق

۳- تست سازه­‌های فراساحلی آب عمیق و کم ­عمق

۴- انواع تست پروانه در تونل کاویتاسیون

۵- انواع تست مربوط به زیردریایی و شناورهای زیرسطحی

۶- بررسی رفتار دریامانی شناورهای مختلف و سکوهای دریایی شناور در حالت‌های مختلف دریایی

۷- انواع تست رانش  و دریامانی شناورها در آب آزاد