تست مانورپذیری در آب محدود

یکی از مسائلی که مانور و حرکت شناورها در طی عبور از کانال دسترسی و حوضچه بنادر متاثر میکند اندرکنش شناور با دیواره­ ی ساحل یا کف دریا است که باعث ایجاد آثار هیدرودینامیکی پیچیدهای می‌گردد. از همین رو امکانات تست آب کم عمق در حوضچه کشش آزمایشگاه مهندسی دریا تهیه شده به نحوی که بتوان با تنظیم عمق حوضچه یا فاصله مدل از دیواره ساحل شرایط عبور شناور از آبهای محدود را ایجاد کرد. با استفاده از این امکانات انجام تست‌های اسکوات شناور، اثرساحل، اندرکنش با شناورهای ساکن مهار شده در حوضچه و تغییرات مشخصات هیدرودینامیکی به دلیل ورود به آب کم‌عمق امکان‌پذیر خواهد بود. شکل­‌های زیر به‌ترتیب، امکان تست در آب محدود و تست اسکوات را نشان می­‌دهند.