اساتید

 

 

  • مجید عباسپور

مرتبه علمی: استاد                                                  

زمینه تحقیقاتی: مهندسی اقیانوس، تکنولوژی دریایی، مهندسی محیط زیست (مدلسازی آلودگی هوا)، انرژیهای تجدیدپذیر، مدلسازی آلودگی دریایی

تلفن تماس: ۹۸۲۱۶۶۱۶۵۵۲۸+

آدرس الکترونیکی: M_Abbaspour@Jamejam.net

صفحه شخصی: http://www.mech.sharif.ir/web/abbasspour/home

  • مهدی بهزاد

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: دینامیک روتور، ارتعاشات ماشینهای دوار، آنالیز فرکانسی، Conditioning Monitoring ، عیب یابی با آنالیز ارتعاشات،

تلفن تماس: ۹۸۲۱۶۶۱۶۵۵۰۹+

آدرس الکترونیکی: m_behzad@sharif.edu

 صفحه شخصی: http://sharif.ir/~m_behzad

  • مهدی خراسانچی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: مهندسی فراساحل و هیدرودینامیک محاسباتی دکتری، مهندسی فراساحل، دانشگاه گلاسگو، ۱۳۸۸

تلفن تماس: ۹۸۲۱۶۶۱۶۵۶۸۶+

آدرس الکترونیکی: khorasanchi@sharif.ir

صفحه شخصی: http://sharif.ir/~khorasanchi

  • محمد سعید سیف

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک شناورها، تئوری امواج، دینامیک سازه­های شناور، طراحی شناورهای مدرن، روشهای تست و آزمایش سازه های دریایی، هیدرودینامیک تجربی و عددی

تلفن تماس: ۹۸۲۱۶۶۱۶۵۵۴۹+

آدرس الکترونیکی: seif@sharif.edu

صفحه شخصی: http://mech.sharif.ir/~seif

  • حسن صیادی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: دینامیک و کنترل روباتهای زیرآبی (AUV, ROV)، دینامیک و کنترل بازوهای مکانیکی، شبکه عصبی، روشهای عددیدر بهینه سازی نظیر: Reinforcement Learning, Genetic Algorithm,Dynamic, Programming

تلفن تماس: ۹۸۲۱۶۶۱۶۵۶۸۲+

آدرس الکترونیکی: Sayyaadi@sharif.eduPersonal

صفحه شخصی: http://sharif.ir/~sayyaadi

  • محمدرضا تابش‌پور

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: سازه های دریایسسی (تحلیل، طراحی، بهسازی)، سکوهای آب عمیق، دینامیک و ارتعاشات، تحلیل غیرخطی و پلاستیک، تحلیل و طراحی سازه های خاص (دودکش، پانی بیس، مخزن هوایی)، تحلیل و طراحی سازه ها تحت ارتعاشات زلزله

تلفن تماس: ۹۸۲۱۶۶۱۶۵۵۱۵+

آدرس الکترونیکی: tabeshpour@sharif.ir

صفحه شخصی: http://sharif.ir/~tabeshpour