تونل کاویتاسیون

تونل کاویتاسیون موجود در آزمایشگاه مهندسی دریا در حال حاضر تنها تونل کاویتاسیون موجود در سطح کشور است. از این تونل جهت تست مدل انواع پروانه و بدنه زیرسطحی استفاده شده و مشخصات عملکردی پروانه استخراج می گردد لازم به ذکر است که تست مدل پروانه نیز در نوع خود در سطح کشور موضوع جدیدی محسوب شده و با توجه به اهمیت این موضوع در کاربردهای صنعتی و دفاعی، تجارب حاصل در آزمایشگاه مهندسی دریا در نوع خود منحصر به فرد می باشد. اشکال زیر نمونه­ ای از تست مدل پروانه در تونل کاویتاسیون را نشان می دهند.

ابعاد مقطع اندازه­گیری این تونل کاویتاسیون برابر با ۶۳۰ میلیمتر عرض، ۳۵ میلیمتر عمق و ۳۲۰۰ میلیمتر طول است.